Regulamin wynajmu i korzystania z apartamentu

WAŻNE! W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY PROSIMY O INFORMACJĘ PRZY REZERWACJI APARTAMENTU WRAZ Z PODANIEM DANYCH DO FAKTURY. INFORMACJĘ TAKĄ PROSZĘ WYSŁAĆ MAILEM NA ADRES biuro@polanicaapartamenty.pl PO WPŁACIE ZADATKU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY

1. REZERWACJA – OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI

1.1 Rezerwacji dokonać można na stronie www.PolanicaApartamenty.pl , booking.com lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 503 302 301 oraz mailowo przez biuro@polanicaapartamenty.pl podając swoje dane, termin przyjazdu oraz wyjazdu, ilość osób oraz dane kontaktowe.
1.2. Potwierdzenie rezerwacji ze strony GOŚCIA jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia UMOWY NAJMU APARTAMENTU.
1.3. Potwierdzenie rezerwacji ze strony NIERUCHOMOŚCI POLANICA oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem UMOWY NAJMU APARTAMENTU.
1.4. W ciągu 48h, od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji (o ile nie ustalono inaczej ), GOŚĆ zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy w PLN: NIERUCHOMOŚCI POLANICA Monika Stępień 36114020040000390277457298 Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
1.5. Rezerwacja apartamentu dokonywana jest na nazwisko osoby, realizującej płatność. Płatność można zrealizować za pomocą przelewu.
1.6. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu na podane konto bankowe zadatku w wysokości30 % w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

2. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE GOŚCIA

2.1 Najemca dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych podczas rezerwacji, z tym że Wynajmujący ma prawo wejścia do apartamentu w celu dokonania czynności niezbędnych do realizacji umowy, przy czym każdorazowe wejście do apartamentu poprzedza kontakt telefoniczny z Najemcą, celem wspólnego ustalenia dogodnego terminu dla obu stron.
2.2 Wejście Najemcy do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi nie wcześniej jak godz. 16:00 i nie później niż godz. 20.00. (w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym ustaleniu, istnieje możliwość późniejszego zameldowania w tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt z Nieruchomości Polanica Monika Stępień w celu potwierdzenia takiej możliwości). Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie wcześniej niż o godz. 8:00. Dokładne godziny wejścia i opuszczenia apartamentu, zgodnie z powyższym postanowieniem, strony każdorazowo ustalają telefonicznie.
2.3. W razie nie opuszczenia APARTAMENTU przez GOŚCIA do godziny 11:00 i uniemożliwienie przeprowadzenie terminowego wykwaterowania, GOŚĆ zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
2.4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, GOŚĆ zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Nieruchomości Polanica Monika Stępień nr tel. 503 302 301. W razie braku kontaktu Z GOŚCIEM, Nieruchomości Polanica Monika Stępień zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
2.5 Przy zameldowaniu wymagane jest okazania przez GOŚCIA dowodu tożsamości ze zdjęciem.

3. CENY ZA WYNAJEM

3.1 Obowiązujące ceny wynajmu APARTAMENTÓW podane są na stronie www.PolanicaApartamenty.pl, www.WillaPrzyParku.eu lub www.KudowaApartamenty.pl lub booking.com, bądź bezpośrednio kontaktując się z obiektem. ceny zależne są od ilości rezerwowanych dób oraz sezonowości.
3.2. Opłatę uzdrowiskową GOŚĆ uiszcza w dniu przyjazdu bądź wyjazdu, wynosi ona 5 zł za osobę za dobę.
3.3. Cena podana przy APARTAMENCIE jest ceną za wynajem za dobę w danym okresie. W apartamencie może nocować tyle osób ile ustalono podczas rezerwacji.
3.4. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania innych osób nie objętych rezerwacją do każdej doby zarezerwowanej przez GOŚCIA doliczona będzie stała opłata 200 zł za każdą kolejną niezgłoszoną osobę.
3.5. UMOWA NAJMU APARTAMENTU nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz ewentualnych kosztów parkingu i przewozu.
3.6 Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy wniesione i pozostawione w apartamencie, a umowa nie jest umową przechowania.
3.7 Pobyt zwierząt możliwy jest w lokalu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu oraz za opłatą dodatkową.

4. WYKONANIE USŁUGI NOCLEGOWEJ

4.1 Apartament przed przekazaniem do dyspozycji Najemcy jest poddany sprzątaniu, jak również w ramach umowy przewidziane jest sprzątanie apartamentu po zakończeniu najmu.
W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń GOŚCIE zobowiązani będą do zapłaty 200 zł lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.
4.2 W przypadku stwierdzenia przez GOŚCIA w trakcie wykonania usługi, że jest ona wykonywana w nienależyty sposób lub niezgodny z warunkami rezerwacji jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń do Nieruchomości Polanica Monika Stępień telefonicznie pod nr tel. 503 302 301 lub na adres biuro@polanicaapartamenty.pl.
4.3. Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania APARTAMENTU powinna być zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, nie później niż w ciągu 2 godzin od zameldowania. Reklamację nie będą rozpatrywane pozytywnie jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub odmówiono zgody na wejście osoby z personelu w celu usunięcia nieprawidłowości.
4.4. GOŚCIE zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Wspólnot Mieszkaniowych działających w danej lokalizacji.

5. OBOWIĄZKI GOŚCIA

5.1 W ramach niniejszej umowy Najemca otrzymuje w dniu przyjazdu klucz wejściowy do klatki schodowej i klucz do drzwi wejściowych apartamentu. Najemca nie jest upoważniony do udostępniania w/w kluczy osobom trzecim. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do zwrotu oryginalnych kluczy. W przypadku zagubienia klucza do drzwi wejściowych do apartamentu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wymianą zamka w drzwiach na taki sam jak ten, do którego zgubiono klucz. Natomiast, w przypadku zagubienia klucza wejściowego do klatki schodowej, Najemca pokryje koszt dorobienia zgubionego klucza. Cena umowna wynosi 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) jako zadośćuczynienie za straty i szkody.
5.2 Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczania lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
5.3 Wewnątrz apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest zabronione. Łamanie zakazu palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w lokalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 zł.
5.4 W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji umowa najmu może być rozwiązana przez wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
5.5 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych, ścian znajdujących się w lokalu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
5.6 W przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania rzeczy, które są na wyposażeniu APARTAMENTU GOŚĆ zobowiązany jest do dokonania opłaty/ kary, w wysokości średniej rynkowej wartości naprawy rzeczy / bądź przy braku możliwości naprawy dokonania opłaty/kary za całość wartości danej rzeczy. Kwota ustalana jest na miejscu przez Monika Stępień za porozumieniem z GOŚCIEM według stawek rynkowych.
5.7 Najemca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania apartamentu w czystości, umożliwiającym jego normalne użytkowanie.
5.8 W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.
5.9 Godzinę przed przyjazdem prosimy o telefon w celu ustalenia odbioru kluczy.

6. REZYGNACJA/BRAK PRZYJAZDU GOŚCIA /ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

6.1 Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) GOŚCIOM nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej.
6.2 Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 15 zp ust. 4.Rezerwacja może zostać bezpłatnie anulowana do 30 dni przed terminem przyjazdu. Zapłacona kwota zadatku podlega zwrotowi w ciągu 180 dni od anulowania.
6.3. W przypadku skrócenia pobytu w APARTAMENTACH po opłaceniu rezerwacji zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. Nieruchomości Polanica Monika Stępień nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez GOŚCIA okres pobytu.
6.4. W przypadku rezygnacji przez GOŚCIA z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
6.5. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowoduje anulowanie rezerwacji.
6.6. W razie wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez GOŚCIA rezerwacji, Nieruchomości Polanica Monika Stępień, zależnie od dostępności APARTAMENTÓW ma możliwość zaproponowania zmiany terminu lub innego APARTAMENTU o podobnym standardzie i cenie, gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Nieruchomości Polanica Monika Stępień odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.
6.7. Czasowy lub całkowity brak możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany APARTAMENTU.
6.8 WPŁATA ZADATKU JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.  W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego. Dane osobowe Gościa zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Monika Stępień, prowadząca firmę NIERUCHOMOŚCI POLANICA MONIKA STĘPIEŃ w Polanicy Zdroju (57-320), ulica Kłodzka nr 2b/3, adres e-mail: biuro@polanicaapartamenty.pl, tel. 503 302 301. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu rezerwacji, a następnie – zawarcia umowy najmu apartamentu – lokalu w celach turystycznych (zwaną dalej Umową), na podstawie naszego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu podpisania Umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane; jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy w ciągu 3 miesięcy od zapoznania się z ofertą, Pani/Pana dane osobowe związane z korespondencją i rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie usunięte; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem /warunkiem rezerwacji, a następnie – zawarcia Umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością dokonania rezerwacji a następnie – zawarcia Umowy. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

sprawdź dostępność
telefon+48 503 302 301
mapa